archcompetitionfa

درباره مسابقه

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماريهاي ریوي دکتر مس یح دانشوري که در باغ و کاخ مظفري دارآباد تهران جاي گرفته است به عنوان نخستین آسایشگاه و بیمارستان ریوي کشور شناخته میشود و میتوان آن را نمادي برجسته از دانش، ذوق و هنر در ترکیب باغ ایرانی و یک بناي درمانی دانست با وجود آنکه این مرکز خدمات بسیاري را تا کنون در درمان و تسکین بیماران و همچنین آموزش و ارتقا دانش کادر درمان ارائه داشته و به عنوان یکی از قطبهاي علمی و درمنا ی در مقیاس ملی و فراملی شناخته میشود ، سیماي کالبدي آن، با دخالتهاي کالبدي بیبرنامه در سه دهه اخیر دچار آشفتگی گشته و از این رو ساماندهی آن از اولویت برخوردار میگرد . د از این رو این مرکز بر آن شده است تا به منظور ساماندهی کالبدي وضع موجود و همچنین هویت بخشی و ارتقاء کیفیت بصري فضاهاي ورودي با تاکید بر نقش مؤلفه هاي هویتی و ادراکی در شکلدهی این فضاها و همچنین دستیابی به انگارهها و یا دههاي برتر طراحی براي نیل به یک کالبد معمارانه کارآمد، بهینه و در تناسب با هویت ، فرهنگ، اقلیم و محیط تاریخی این مرکز، یک مسابقه طراحی اجمالی دو مرحلهاي را به شیوه دعوت از برگزیدگان معماري براي تهیه طرح ”احداث مجموعه سر در ورودي غربی بیمارستان“برگزار نمای . د بدینوسیله زا جنابعالی که پیشتر در فرآیند اطلاع رسانی و اعلام برگزاري مسابقه معماري اعلام آمادگی نمودهاید دعوت بعمل میآید تا در این مسابقه شرکت فرمایید . خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا محصول طراحی وپیشنهاد فنی آن شرکت / معمار گرانقدر باتوجه به شرایط این دعوت نامه و سایر مدارك و مستندات پیوس ت و با در نظر گرفتن موارد ذیل و برپایه برنامه زمانبندي اعلام شده تحویل داده شود. محصولات طراحی و مستندات بخش فنی ظرف مدت یک هفته توسط هیئت محترم داوران، متشکل از پنج تن ا ز فرهیختگان معماري ایران و با توجه به روش برگزاري مسابقه، بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد

جوایز

داوران

شرکت کنندگان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
Please enter a valid email address.